Nie ma Wielkości bez Pasji ...  Posiadanie daru empatii, to duży skarb ...

Cele statutoweWyciąg ze Statutu Fundacji VITAL

II. Cele i zasady ich realizacji

 

§ 7.

Cele Fundacji to:

 1. Aktywizowanie społeczeństwa polskiego do zdrowego trybu życia.
 2. Zachęcanie społeczeństwa polskiego do korzystania z licznych placówek prozdrowotnych w celach prewencyjnych.
 3. Zachęcanie środowiska lekarskiego do wpływania na pacjentów swoim autorytetem, aby ci wprowadzali do swoich nawyków swego rodzaju „modę na zdrowy styl życia”, m.in. poprzez budzenie w nich zainteresowania turystyką prozdrowotną w ramach szerzenia idei prewentologii chorób cywilizacyjnych i społecznych.
 4. Krzewienie kultury zdrowia poprzez publiczne propagowanie, upowszechnianie i utrwalanie nawyków służących zdrowiu w społeczeństwie polskim.
 5. Tworzenie warunków zainteresowanym osobom do zdobywania zatrudnienia w branżach sportowych, rekreacyjnych i prozdrowotnych oraz wspieranie ich w podejmowaniu nauki w tych dziedzinach.
 6. Wpływanie, wspieranie oraz pomoc osobom w ich inicjatywach w zakresie tworzenia nowych polskich ośrodków sportowych, rekreacyjnych i prozdrowotnych, a także w zakresie tworzenia nowych specjalności prozdrowotnych mieszczących się w usługach turystycznych.
 7. Wspieranie patronackie i rekomendacyjne koncepcji, programów i projektów związanych z polskimi markami wchodzącymi do polskiej turystyki prozdrowotnej, sportu, rekreacji i innych ośrodków służących zdrowiu.
 8. Stwarzanie polskim ośrodkom w branży turystyki prozdrowotnej, sportu, rekreacji i innym ośrodkom służącym zdrowiu warunków do ich rozwoju na równych szansach w ramach konkurencji światowej.
 9. Działalność związana z doradztwem i wspieraniem rekomendacyjnym polskich producentów zdrowej, naturalnej żywności i napojów, suplementów i ziół oraz kosmetyków i preparatów odchudzających, a także urządzeń prozdrowotnych na terenie Polski.
 10. Działalność charytatywna, wspierająca cele związane ze sportem, medycyną i polską służbą zdrowia.

Firmy polskie z kapitałem zagranicznym mogą stać się beneficjentem i partnerem Fundacji i korzystać z realizacji jej celów i misji na równych prawach z firmami z kapitałem polskim.

 

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe i misję poprzez:

 1. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców indywidualnych (osób fizycznych) oraz zbiorowych (osób prawnych – instytucji, firm i innych organizacji).
 2. Organizowanie prelekcji, wykładów i szkoleń; kongresów, sympozjów, seminariów.
 3. Inicjowanie tworzenia programów i opracowań dotyczących ruchu profilaktyki zdrowia i poprawy jakości życia w społeczeństwie.
 4. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi i mediami w celach upowszechniania misji Fundacji i jej celów statutowych.
 5. Nadawanie odznaczeń i wyróżnień oraz nagród dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, najbardziej zasłużonych we wspieraniu i rozwoju Fundacji.
 6. Organizowanie aukcji, licytacji, kwest, konkursów i teleturniejów w mediach, happeningów oraz innych imprez mających na celu zgromadzenie środków finansowych na cele statutowe Fundacji.
 7. Obejmowanie patronatów honorowych nad zawodami sportowymi, imprezami rekreacyjnymi i innymi imprezami, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
 8. Współpracę z komercyjnymi firmami partnerskimi, na podstawie wcześniej sporządzonego porozumienia określającego zasady przekazywania Fundacji przez te firmy środków finansowych ze wspólnie zorganizowanych akcji i imprez mających na celu wspomożenie realizacji misji i celów statutowych Fundacji.
 9. Pełnienie funkcji patrona imprez rekomendacyjnych, promujących producentów i usługodawców, których działalność gospodarcza skierowana jest na rozwój propagowania zdrowego stylu życia w społeczeństwie polskim.
 10. Patronowanie oraz pomoc inicjatywom mającym na celu propagowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie polskim.
 11. Nadawanie prestiżowych certyfikatów i wyróżnień rekomendacyjnych producentom i usługodawcom, których działalność gospodarcza skierowana jest na rozwój propagowania zdrowego stylu życia w społeczeństwie polskim.
Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.